Etický kodex vysílání reklamních spotů v rámci programového schématu MAPO media

Etický kodex vysílání reklamních spotů v rámci programového schématu MAPO media je závazný soubor pravidel, kterým se řídí zaměstnanci i klienti společnosti MAPO marketing s.r.o., která vysílání MAPO media v rámci čekáren zdravotnických zařízení provozuje. Tento etický kodex byl schválen vedením společnosti, nenahrazuje aktuální legislativní normy v rámci České republiky i Evropské unie.

 • Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá, vytvářená s vědomím společenské odpovědnosti.
 • Prezentace lidského těla v rámci reklamy musí respektovat obecné zásady mravnosti. Reklama nesmí obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.
 • Reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů.
 • Reklama nesmí být skrytá, předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací, než je reklama.
  PR sdělení musí být v rámci vysílání viditelně označena.
 • Reklama nesmí zneužívat důvěru spotřebitele nebo nedostatku jeho zkušeností či znalostí. Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastních výrobcích či službách, nebo konkurenci.
 • Reklama nesmí obsahovat nic, co by uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.
 • Reklama nesmí být založena na zobrazení násilného, agresivního nebo protispolečenského chování. Reklama nesmí pracovat s motivem strachu.
 • Spotřebitelé nesmí být reklamou vedeni k tomu, aby produktům a službám přiznávali nepoměrně vyšší užitnou hodnotu, než odpovídá jejich skutečné hodnotě. Inzerent musí být připraven doložit jakékoliv své tvrzení, týkající se skutečné finanční hodnoty zboží či služeb, které nabízí s nižší cenou nebo bezplatně.
 • Reklama vysílaná v rámci čekáren zdravotnických zařízení nebude propagovat žádné alkoholické nápoje ani tabákové výrobky. Alkoholickým nápojem se pro účely tohoto dokumentu rozumí nápoj, který obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.
 • Vysílání reklamy výhradně zaměřené na děti podléhá dodatečnému obsahovému schválení vedení společnosti MAPO marketing s.r.o. Společnost MAPO marketing s.r.o. si vyhrazuje možnost takovouto reklamu odmítnout bez uvedení důvodu.
 • Reklama na loterie a jiné podobné hry musí být společensky odpovědná a nesmí vybízet
  k nadměrnému sázení. Odvysílání tohoto druhu reklamy podléhá dodatečnému obsahovému schválení vedení společnosti MAPO marketing s.r.o. Společnost MAPO marketing s.r.o. si vyhrazuje možnost takovouto reklamu odmítnout bez uvedení důvodu.
 • Propagace politických stran a hnutí, občanských sdružení, musí být společensky odpovědná
  a nesmí vybízet k národnostní, rasové nebo náboženské nesnášenlivosti. Odvysílání tohoto druhu reklamy podléhá dodatečnému obsahovému schválení vedení společnosti
  MAPO marketing s.r.o. Společnost MAPO marketing s.r.o. si vyhrazuje možnost takovouto reklamu odmítnout bez uvedení důvodu.
 • Reklama na humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky musí odpovídat aktuální legislativní úpravě, zejména zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákonu č. 40/1995 Sb.,
  o regulaci reklamy a ustanovení SÚKL UST 27 o regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky. Úprava reklamy na zdravotnické prostředky je pro účely vysílání MAPO media stanovuje shodná s úpravou reklamy na humánní léčivé přípravky.
 • Reklama vysílaná v rámci čekáren zdravotnických zařízení musí být zaměřena pouze
  na registrované humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, které jsou určeny
  pro volný prodej. Předmětem reklamy nesmí být humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis.
 • Reklama na léčivé humánní přípravky musí být formulována tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o registrovaný léčivý přípravek (LP), musí obsahovat název LP tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci. Pokud LP obsahuje jen jednu léčivou látku, musí reklama obsahovat i její obecný název. Dále musí obsahovat informace nezbytné pro správné použití LP a zřetelnou, dobře čitelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace.
 • Reklama zaměřená na humánní léčivé přípravky nesmí být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let.
 • Reklama zaměřená na humánní léčivé přípravky nesmí vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné, navádět ke zbytečnému či nadměrnému užívání LP, naznačovat, že nepoužitím LP může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob.
 • Reklama zaměřená na humánní léčivé přípravky se nesmí odvolávat na doporučení vědců, zdravotnických odborníků, zdravotních sester nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit spotřebu léků (např. umělci, herci, moderátoři, sportovci, zpěváci, politici.)
 • Edukační a informační údaje o lidském zdraví nebo onemocněních nejsou považovány
  za reklamu, pokud neobsahují žádný odkaz na konkrétní humánní léčivý přípravek
  či zdravotnický prostředek, a to ani nepřímý.
 • Úprava reklamy na potravinové doplňky je pro účely tohoto dokumentu shodná s úpravou reklamy na potraviny a nealkoholické nápoje.
 • Reklama na potravinové doplňky musí pravdivě představovat propagované vlastnosti výrobků, jejich výživové hodnoty a složení, zdravotní přínosy, a nebude v žádné z těchto vlastností klamat spotřebitele. Tvrzení o výživovém či zdravotním přínosu se bude opírat o vědecká zjištění.
 • Reklama na potravinové doplňky nebude zpochybňovat zdravý a vyvážený způsob stravování.

Zdroje:

 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
 • www.sukl.cz UST-27 verze 3 - Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně
  a buňky.
 • Etický kodex rady pro reklamu, zejména Kapitola II. Všeobecné zásady reklamní praxe.